Algemene Voorwaarden Climotion bv

1. GELDIGHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Climotion bv, waaronder maar niet beperkt tot, overeenkomsten tot het leveren van advies over, training inzake en licenties voor het Climotion klimaat optimaliserings systeem en software.

1.2 Algemene voorwaarden van contractspartijen of mogelijke contractspartijen van Climotion bv dan wel van derden worden door Climotion bv uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van een contractspartij zijn slechts op overeenkomsten met Climotion bv van toepassing wanneer Climotion bv deze schriftelijk heeft aanvaard.

1.3 Voor zover een of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden vernietigd worden of nietig zouden blijken te zijn, blijven de overige artikelen en onderdelen van artikelen van kracht.

1.4 Slechts door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring door Climotion bv kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 De opdrachtgever voorziet Climotion bv van alle relevante informatie omtrent het werk.

2.2 Alle aanbiedingen, licentieberekeningen, adviezen en prijsopgaven van Climotion bv zijn vrijblijvend, tenzij Climotion bv schriftelijk heeft vermeld dat de aanbiedingen, adviezen of prijsopgaven niet vrijblijvend zijn.

2.3 Overeenkomsten met Climotion bv kunnen slechts op de navolgende wijzen tot stand komen: – het ondertekenen door Climotion bv en haar contractspartij van een door de Climotion bv opgestelde schriftelijke overeenkomst; – schriftelijke aanvaarding door de contractspartij van een aanbod of offerte van Climotion bv. – schriftelijke vastlegging door Climotion bv van met een contractspartij gemaakte afspraken.

2.4 De van een aanbod, advies of prijsopgave deel uitmakende tekeningen, maten, specificaties en andere gegevens gelden slechts als een aanduiding bij benadering.

2.5 Mondelinge afspraken, welke niet schriftelijk bevestigd zijn door Climotion bv binden Climotion bv niet.

2.6 Tussentijdse wijzingen in het contract zullen worden beschouwd als het opzeggen van het oude contract en het aangaan van een nieuw contract. Climotion bv, Wilhelminastraat 51, 2011 VL, Haarlem.3. LICENTIEOVEREENKOMST

3.1 De Climotion software kan pas in gebruik worden genomen als door de gebruiker een geldige licentieovereenkomst is gesloten met Climotion bv en de kosten voor de licentie op de bankrekening van Climotion zijn voldaan. Deze licentie overeenkomst regelt het gebruiksrecht en voorwaarden van de software. Onder de gebruiker wordt verstaan diegene wiens eigendom de ruimte is die door Climotion wordt gestuurd, tenzij schriftelijk anders bepaald.

3.2 Gebruiker zal strikte geheimhouding in achtnemen omtrent de technische werking van de Climotion software en zal handleidingen, verklaringen en tekeningen niet met derde delen zonder schriftelijke toestemming van Climotion bv

3.3 Beëindiging van de licentie door de gebruiker kan middels opzegging conform de voorwaarden van de overeenkomst. Opzegging van de licentie door Climotion kan, na waarschuwing, wegens het niet nakomen van betalingsverplichtingen of wegens dringende reden waaronder toch niet beperkt tot het schenden van de geheimhoudingsvoorwaarden van de overeenkomst.

3.4 Indien er geen geldige licentieovereenkomst (meer) is dan heeft de gebruiker niet langer het recht de Climotion software te gebruiken en heeft hij geen recht (meer) op onderhoud en updates van het systeem. Climotion is gerechtigd de software uit te schakelen. Verder is gebruiker gehouden de Climotion software per beëindigingdatum buiten bedrijf te stellen en hier Climotion afdoende bewijs voor te leveren. Gebruiker kan ervoor kiezen de software door Climotion van het systeem te laten verwijderen.4. PRIJZEN

4.1 De door Climotion bv opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anderszins is overeengekomen. Voor door Climotion bv te leveren hardware zijn alle prijzen exclusief eventuele verzekering- en verpakkingskosten en exclusief transportkosten.

4.2 Prijzen zijn gebaseerd op de geldende kostprijs bepalende factoren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Indien na de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst een of meer van de kostprijs bepalende factoren een verhoging ondergaat is Climotion bv gerechtigd de geoffreerde of de overeengekomen prijs te verhogen met maximaal 15% van de geoffreerde of de overeengekomen prijs. Voor zover de Climotion bv de prijs verhoogt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de contractspartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Climotion bv kent de volgende betalingstermijnen. Licenties: 100% voor levering. Andere werken en opdrachten: 50% bij aanvaarding van de opdracht, 40% bij start van de installatie van de hard en software en 10% bij oplevering.

5.2 Betaling door contractspartijen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn op de rekening van Climotion bv te Haarlem. Climotion bv houd zich het recht voor om contractspartij een kredietmaximum te verstrekken. Climotion bv, Wilhelminastraat 51, 2011 VL, Haarlem.

5.3 De contractpartij is nimmer gerechtigd om vorderingen op Climotion bv te verrekenen met opeisbare vorderingen van Climotion bv op de contractspartij.

5.4 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de contractpartij aan Climotion bv zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist rente verschuldigd van 1,5% per maand waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt.

5.5 Alle incassokosten zowel gerechtelijke als buitenrechtelijk, ontstaan door incassering van vorderingen, zijn voor rekening van de contractspartij.6. LEVERINGEN EN LEVERTIJD

6.1 Planningen voor installatie van Climotion bv zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Zaken gelden als geleverd wanneer zij of de belangrijkste onderdelen daarvan op de overeengekomen locatie zijn geïnstalleerd en door Climotion bv of zijn vertegenwoordiger of installatiepartner in bedrijf zijn gesteld. De planningen voor installatie zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op de tijdige levering van de voor nakoming van de overeenkomst door derden te leveren zaken.

6.3 Overschrijding door de Climotion bv van de levertijd geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding. Voorts geeft de overschrijding van de levertijd mits deze overschrijding een redelijke duur niet overschrijdt, aan de contractspartij geen recht de overeenkomst te ontbinden en/of zijn eigen verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.7. OVERMACHT

7.1 Voor zover Climotion bv tijdelijk wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de contractspartij na te komen door een oorzaak welke buiten de schuld van Climotion bv ligt en noch krachtens wet of rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Climotion bv komt is Climotion bv gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

7.2 Indien na afloop van de tijdelijke verhindering als vermeld in artikel 8.1 verdere nakoming van de overeenkomst op Climotion bv een onredelijke zware last legt heeft Climotion bv het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder de omstandigheden als hiervoor genoemd in artikel 6.1 vallen onder meer bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertragingen bij leveringen aan Climotion bv, molest, aardbeving, oorlog, brand of waterschade. Climotion bv, Wilhelminastraat 51, 2011 VL, Haarlem.8. OVERGANG VAN RISICO

8.1 Vanaf het tijdstip dat levering plaatsvindt zoals bedoeld in artikel 5 draagt de contractspartij het risico voor de door hem gekochte zaken.

8.2 Voor zover Climotion bv zorg draagt voor de te leveren installatie is contractspartij verplicht Climotion bv in de gelegenheid te stellen terstond zaken op te lossen.9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De geleverde zaken blijven eigendom van Climotion bv totdat de contractspartij al hetgeen hij terzake de door Climotion bv gedane betalingen, met inbegrip van rente en kosten verschuldigd is, heeft betaald. Voordat volledige levering heeft plaatsgevonden, is de contractspartij niet bevoegd over de geleverde zaken op enigerlei wijze te beschikken, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend. Derhalve mogen zij in geen geval worden beleend, in pand gegeven, dan wel tot zekerheid of in betaling aan derden worden overgedragen.

9.2 Voor zover een derde beslag legt op zaken waarvan de eigendom nog niet op de contractspartij is overgegaan, zal de contractspartij Climotion bv van de beslaglegging direct schriftelijk in kennis stellen. De contractspartij is aansprakelijk voor alle kosten welke de Climotion bv dient te maken ter zekerstelling van haar eigendommen.

9.3 Zolang de eigendom van de door Climotion bv verkochte zaken nog niet is overgegaan op de contractspartij is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en zo mogelijk afgescheiden te bewaren. Voor zover Climotion bv de zaken terug wenst te nemen is de contractspartij gehouden de Climotion bv toegang te verlenen tot de gebouwen of terreinen waarin de geleverde zaken zich bevinden.

9.4 Indien de contractspartij aan enige verplichting niet mocht hebben voldaan en voorts bij ontbinding van de overeenkomst om welke redenen dan ook, zal Climotion bv het recht hebben alle zaken geleverd onder de bestaande overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen en deze zaken zonodig indien zij aan andere roerende of onroerende zaken zouden zijn bevestigd te demonteren. De contractspartij is verplicht aan een ander zijn volledige medewerking te verlenen om de zaken terstond en op de eerste aanmaning franco, verpakt en onbeschadigd aan Climotion bv te retourneren alles onverminderd het recht van Climotion bv op schadevergoeding.

9.5 Climotion bv of indien van toepassing BaOpt GMBH blijft eigendom van het intellectuele eigendom dat voortvloeit uit dit contract. Climotion bv, Wilhelminastraat 51, 2011 VL, Haarlem.10. RECLAMES

10.1 Climotion bv is slechts gehouden reclames in behandeling te nemen wanneer deze schriftelijk worden ingediend, uiterlijk 3 maanden na oplevering door Climotion bv van zaken. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn vervalt het recht van de contractspartij om zich jegens Climotion bv op enig gebrek of onjuistheid in geleverde zaken te behoeven.

10.2 Het is de contractspartij verboden de zaken of werkzaamheden waarover gereclameerd is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Climotion bv aan Climotion bv te retourneren. Wanneer Climotion bv toestemming tot terugzending geeft houdt dat geen erkenning door Climotion bv in van de klacht. Een retourzending vindt plaats op kosten en voor risico van de contractspartij.

10.3 Climotion bv is niet gehouden een reclame in behandeling te nemen wanneer de zaken waarover gereclameerd wordt zijn gewijzigd of veranderd zonder schriftelijke toestemming van Climotion bv.11. GARANTIE

11.1 Climotion bv staat in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van de door haar verkochte en geleverde zaken en/of verrichte montagewerkzaamheden. Indien de contractspartij voordat hij een beroep doet op garantie herstellingen of veranderingen aan de geleverde zaken verricht of door derden doet verrichten, dan wel indien de contractspartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieaanspraak. De contractspartij zal geen betaling kunnen weigeren op grond van het feit, dat Climotion bv haar garantieverplichtingen nog niet of nog niet ten volle is nagekomen.

11.2 Op garantieverlening door Climotion bv kan slechts de contractspartij van Climotion bv aanspraak maken. Derden waaronder kopers van contractspartij kunnen geen rechten aan de garantie ontlenen.

11.3 Uitgesloten van garantie is schade ontstaan door: – water en/of andere vloeistoffen die op het spanplafond neerkomen en/of er zich ophouden; – uitzonderlijke slijtage, vervuiling, en/of beschadiging ten gevolge van oneigenlijk gebruik (mechanische beschadigingen); – schade ontstaan door vacuümvorming en/of drukvorming ten gevolge van luchtverplaatsing apparatuur (afzuiginstallaties, etc.) of thermische lekkage; – schade ten gevolge van natuurrampen, brand, oproer, oorlog etc.; – het niet of niet goed uitvoeren van de door Climotion bv geadviseerde reparaties en/of aanpassingen in de bouwkundige constructie. – onvakkundige plaatsing, behoudens voor zover plaatsing is verricht door Climotion bv of plaatsing verricht door niet door Climotion gecertificeerde/opgeleide monteurs. Climotion bv, Wilhelminastraat 51, 2011 VL, Haarlem.12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Behoudens opzet of grove schuld zijdens Climotion bv of door haar ingeschakelde derden is Climotion bv nimmer aansprakelijk voor schade door de contractspartij geleden verband houdend met door Climotion bv geleverde zaken.

12.2 Daarnaast is de aansprakelijkheid van de Climotion bv beperkt tot hetgeen waartoe Climotion bv zich krachtens de garantiebepaling van artikel 10 heeft verbonden.

12.3 Climotion bv is nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd.

12.4 Voor vergoeding komen niet in aanmerking: bedrijfsschade, schade door bedrijfsstoring, derving van inkomsten, letselschade, schade veroorzaakt door Climotion bv ingeschakelde derden.

12.5 Climotion bv is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of ten gevolge van ander gebruik van de zaken dan waarvoor deze zijn bestemd.13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op overeenkomsten met Climotion bv en de daaruit voortvloeiende geschillen is bij uitsluiting van het recht van andere staten Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen tussen Climotion bv en contractspartijen zullen te allen tijde worden voorgelegd aan de Rechtbank te Haarlem. Wanneer een geschil tot de competentie van een Rechtbank sector kanton behoord, is de sector kanton bevoegd conform de regels van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Haarlem, januari 2017


Climotion bv, Wilhelminastraat 51, 2011 VL Haarlem, The Netherlands